Algemene voorwaarden Displaysenzo

Artikel 1: Toepasselijkheid van de voorwaarden.  

1.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Displaysenzo, hierna te noemen Verkoper, en Koper.

1.2  De voorwaarden worden geacht door Koper te worden/zijn aanvaard, tenzij in aanbieding of op factuur blijkt, dat daarvan met wederzijds goedvinden is afgeweken. Als dan worden/zijn zowel de algemene als de daarvan afwijkende voorwaarden onderwerp van de aanvaarding.  

 

Artikel 2: Totstandkoming van aanbieding en overeenkomst.  

2.1  Een aanbieding is vrijblijvend, tenzij daarin anders is bepaald.

2.2  Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door Koper, behoudt Verkoper zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Onder opgaaf van redenen zal Verkoper dit schriftelijk aan Koper bekend maken.

2.3  Aanvaardt Koper vervolgens een afwijkende aanbieding, dan worden de algemene voorwaarden eveneens geacht te zijn aanvaard.

2.4  Prijzen zijn exclusief BTW, eventuele heffingen en/of rechten, tenzij anders is vermeld.

2.5  Door een opdracht tot bestelling te plaatsen verklaart Koper zich akkoord met onze algemene voorwaarden. 

 

Artikel 3: Annulering van of wijziging in een tot stand gekomen overeenkomst.  

3.1  Feitelijkheden die aan de zijde van de Verkoper leiden tot overmacht, tot gevolg hebben dat Verkoper niet geheel overeenkomstig zijn aanbieding kan leveren, geven Verkoper het recht een overeenkomst te ontbinden dan wel daarin de noodzakelijk geworden wijzigingen aan te brengen. Verkoper meldt deze omstandigheden schriftelijk aan Koper.

3.2  Als Koper op grond van bedoelde feitelijkheden een overeenkomst wenst te ontbinden of daarin verandering wil aanbrengen, komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening, en/of is Koper aan Verkoper verschuldigd 10% van de netto factuurwaarde wegens schade door winstderving.

3.3  Hoe ook de omstandigheden zullen zijn ontstaan, Koper kan daaraan geen recht tot enige schadevergoeding ontlenen.  

 

Artikel 4: Levertijd.  

4.1  Een overeengekomen levertijd kan zowel door Koper als door Verkoper, niet als een fatale termijn worden aangemerkt. Bij niet tijdige levering naar de mening van Koper, dient hij Verkoper schriftelijk in gebreke te stellen. Geeft Koper geen gelegenheid tot latere levering en verlangt hij annulering van de order, dan dient Koper in zijn ingebrekestelling duidelijk te motiveren waarom de leverdatum toch de fatale datum moet zijn.

4.2  Wijzigt Koper na bestelling een order, dan houdt Verkoper zich zoveel mogelijk aan de overeengekomen levertijd, maar is daaraan niet meer gebonden.  

 

Artikel 5: Plaats van levering; kosten van levering van bestelde goederen; in bewaarneming van gekochte goederen. 

5.1  Koper kan op de bestelbon aangeven waar de bestelde goederen afgeleverd dienen te worden. er dient op het afleveradres iemand aanwezig te zijn.

5.2  Goederen reizen zijn voor risico van de Koper. Zijn eventuele aanspraak op een Vervoerder is niet overdraagbaar aan Verkoper

               .  

Artikel 6: Garantie, reparaties.  

6.1  De garantie omvat onderdelen en arbeidsloon, tenzij op de factuur anders is vermeld. Vrachtkosten voor heen- en retourzending zijn voor rekening van Koper.

6.2  Aanspraak op garantie vervalt als goederen niet overeenkomstig de gebruiks- en bedieningsvoorschriften blijken te zijn gebruikt en/of bediend.

6.3  Die aanspraak vervalt ook als Koper reparaties laat verrichten of veranderingen laat aanbrengen anders dan door Verkoper.

6.4  Voor schade of enig ander nadeel, ontstaan volgens art 6.2 en 6.3 aanvaardt Verkoper geen aansprakelijkheid.

6.5  Verkoper behoudt zich het recht voor ter reparatie aangeboden goederen te vervangen door nieuwe, gelijkwaardige goederen in plaats van te repareren.  

6.6  Onaangekondigde retourneringen worden niet geaccepteerd door de Verkoper.

6.7  Retourzendingen dienen binnen 14 dagen teruggestuurd te worden op kosten van de Koper. Bij beschadiging of het zoekraken van de geretourneerde producten is de Koper verantwoordelijk voor de kosten hiervan.

6.8  Kopers dienen binnen 48 uur eventuele transportschade en manco leveringen te melden, indien dit na de gestelde termijn wordt gedaan vervalt het eventuele recht op vervanging of vergoeding.

 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud, cessie

 7.1  Goederen blijven eigendom van Verkoper totdat Koper de uit een overeenkomst voortvloeiende vordering heeft voldaan, kosten voor nakoming buiten en in rechte daaronder begrepen.

7.2  Ook goederen die zich inmiddels op grond van garantie of anderszins ter reparatie bij Verkoper bevinden, vallen onder de werking van art. 7.1.

7.3  Onder dit voorbehoud geleverde goederen kan Koper voor normale bedrijfsdoeleinden gebruiken dan wel aan derden doorleveren. Voor goederen die op het moment van doorlevering nog niet waren betaald, cedeert Koper per dat moment de vordering op zijn afnemer aan Verkoper. Verkoper mag, als hem dat noodzakelijk voorkomt, de vordering rechtstreeks bij die afnemer opeisen.

7.4  In geval van beslaglegging op die of op een deel van die goederen, van onder curatele stelling van, van surseance van betaling voor, van faillissement van zijn bedrijf en/of Koper persoonlijk, verkoop of liquidatie van het bedrijf door Koper, zal Verkoper bevoegd zijn nog af te leveren goederen onder zich te houden tot algehele voldoening van zijn vordering(en) door of namens Koper. Alsook de overeenkomst voor die goederen te ontbinden, door schriftelijke mededeling aan Koper.

7.5  Ontstaat een toestand als genoemd in art. 7.4 dan machtigt Koper Verkoper reeds nu voor alsdan om, zonder dat daarvoor enig rechterlijk bevel vereist zal zijn, die goederen bij hem of daar waar zij zich bevinden, weg te halen. Koper zal Verkoper ongehinderd toegang (doen) verlenen.

7.6  Het is Koper verboden een pand- of enig ander recht op bedoelde goederen of vordering te vestigen.  

 

Artikel 8: Reclames.  

8.1  Koper dient bij aflevering de verpakking van de geleverde goederen direct op beschadigingen te controleren. De goederen zelf kort na aflevering te controleren op de juistheid daarvan, de goede werking daaronder begrepen. Bij aanvaarding van een beschadigde verpakking aanvaardt Koper ook de daarin verpakte goederen.

8.2  Te weinig, te veel of niet bestelde ontvangen goederen en zichtbare gebreken dient Koper binnen 3 dagen na aflevering schriftelijk aan Verkoper te melden, onder bijvoeging van de paklijst.

 8.3  Verborgen gebreken dienen na schriftelijk te worden gemeld zodra zij zijn geconstateerd. Reclames, die na 30 dagen na de datum van aflevering worden ingediend, worden niet geaccepteerd. Tenzij die termijn te kort blijkt te zijn geweest om gebreken te kunnen constateren.  

8.4  Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd na schriftelijke melding, met inachtneming van onder art. 8.0 genoemde punten.

8.5  Goederen welke speciaal voor klant zijn ingekocht kunnen niet worden geretourneerd, met inachtneming van onder art. 8.0 genoemde punten.

8.6  Verkoper aanvaardt alleen retourzendingen in de originele verpakking.

8.7  Door persoonlijke kleurinstellingen van beeldschermen kunnen de getoonde kleuren niet voor 100% gegarandeerd worden. Retourneren op  kleurafwijking kan derhalve niet geaccepteerd worden.  

 

Artikel 9: Prijsverhogingen, rechten, heffingen.  

9.1  Verkoper behoudt zich het recht voor prijsverhogingen, rechten en heffingen door te berekenen, die na acceptatie van een order van Koper aan Verkoper worden opgelegd. Koper kan alleen dan een order annuleren als de verhoging 10% of meer van de netto factuurwaarde van de bestelde goederen bedraagt.  

 

Artikel 10: Betaling.

 10.1  Tenzij anders is vermeld in aanbieding of op factuur, dient betaling vooraf plaats te vinden middels overschrijving op de door ons op factuur aangegeven bankrekening(en). Voor vaste klanten hanteren wij een betalingstermijn van 14 dagen. 

10.2  Bij te late betaling is Koper zonder nadere kennisgeving per factuurdatum de op dat moment geldende wettelijke interest verschuldigd, de rente wordt berekend vanaf de dag waarop de betaling had moeten plaatsvinden tot aan de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag. Tevens zullen dan ook administratiekosten in rekening worden gebracht.

10.3  Betalingen worden geacht te zijn gedaan op de oudste openstaande factuur, ook al vermeldt Koper (een) ander(e) factuurnummer(s). Indien verschuldigde rente en/of kosten niet tegelijk mede zijn betaald, wordt/worden deze, alsmede de omzetbelasting, eerst in mindering gebracht. Verkoper bericht Koper schriftelijk welk gedeelte van het factuurbedrag aldus onbetaald is gebleven. Een onbetaald gebleven bedrag blijft  rentedragend, zoals omschreven in art. 10.3.

10.4  Koper kan een betaling niet opschorten of weigeren omdat Verkoper garantieverplichtingen ten aanzien van de niet betaalde goederen nog niet of nog niet geheel is nagekomen.

10.5  Schuldvergelijking: Verkoper is bevoegd vorderingen die Koper op Verkoper heeft te verrekenen met zijn vorderingen op Koper, ook al zijn deze nog niet opeisbaar volgens art. 10.1

 

Artikel 11: Incasso en kosten. 

11.1  Blijft Koper ondanks herhaalde aanmaning in gebreke, dan zal Verkoper zijn vordering(en) op Koper doen incasseren, zo nodig langs gerechtelijke weg. De gebruikelijke tarieven zijn daarbij van toepassing. Koper kan deze bij Verkoper opvragen. 

11.2  Alle aan incasso verbonden kosten, zowel buiten als in rechte komen voor rekening van Koper.  

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid.  

12.1  De aansprakelijkheid van Verkoper is beperkt tot de netto factuurwaarde van de geleverde goederen, tenzij opzet of grove schuld van medewerkers van Verkoper aantoonbaar is. In dat geval dient Koper tevens zijn geleden schade, zo nodig door expertise, schriftelijk aan te tonen. De wettelijke aansprakelijkheid is hier van toepassing.  

 

Artikel 13: Toepasselijk recht en de bevoegde rechter.  

13.1  Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

13.2  Bevoegd tot kennisneming van een geschil is uitsluitend de Arrondissementsrechtbank te Assen. In geschillen van zodanig belang, de Kantonrechter onder wie de woonplaats van Verkoper op Koper ressorteert, naar keuze van de meest gerede partij.

13.3  Koper dient binnen een maand na de datum van ontvangst van de schriftelijke kennisgeving waarin Verkoper zich op art. 13.2 beroept, te verklaren door welke volgens de wet bevoegde echter bij een geschil wil doen beslechten. Laat Koper dit na, dan is genoemde keuze aan Verkoper.  

 

Artikel 14: Overige bepalingen.  

14.1  In gevallen waarin de voorwaarden niet zouden voorzien beslist de Directie van Verkoper, naar redelijkheid en billijkheid.   

Klanten beoordelen Displaysenzo.nl met een 9, gebaseerd op 2671 beoordelingen op de schaal van 10. Bekijk beoordelingen